Regulamin Korzystania z aplikacji mobilnej Riccardo

§1 Postanowienia ogólne

1.  Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) normuje wszelkie sprawy związane z korzystaniem z Aplikacji mobilnej Riccardo, dostępnej na telefony z systemami iOS i Android za pośrednictwem sklepów, odpowiednio: Apple Store, Google Play (zwanego dalej „Aplikacją mobilną”).

2.  Korzystanie z Aplikacji mobilnej przez dowolną osobę (zwaną dalej „Użytkownikiem”), niezależnie od powodu, z jakiego ją odwiedza, podlega niniejszemu Regulaminowi.

3.  Aplikacja mobilna jest dystrybuowana przez spółkę RTB Tracker Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, Palo Alto, CA 94303 at 2479 East Bayshore Rd, Suite 205, za pośrednictwem platform dystrybucji cyfrowej:  Apple Store, Google Play.

4.  Ze spółką RTB Tracker Inc. można skontaktować się pod adresem wskazanym w §1.3.  Aplikacja mobilna służy informowaniu o aktualnej ofercie produktowej, ofercie promocyjnej, konkursach, aktualnych punktach zgromadzonych w aplikacji oraz lokalizacjach sklepów Riccardo, a także umożliwia korzystanie z elektronicznego Programu Lojalnościowego sklepu Riccardo.

6.  Korzystanie z Aplikacji mobilnej jest możliwe na telefonach komórkowych:

a.  iPhone (oprogramowanie w wersji minimum iOS 9.3);

b.  telefony z systemem Android w wersji minimum 4.4;

7.  Korzystanie z Aplikacji mobilnej wymaga bycia uczestnikiem Programu Lojalnościowego. Bycie uczestnikiem Programu Lojalnościowego Riccardo jest wymagane w celu uzyskania dostępu do zaawansowanych funkcji aplikacji, w tym w szczególności do sprawdzania aktualnych promocji Riccardo. Pełny regulamin obejmujący dokonywania zakupów znajduje się na stronie: http://www.riccardo.pl/regulamin-sklepu-internetowego

8. W celu korzystania z zaawansowanych funkcji lokalizacji takich jak: podpowiadanie lokalizacji sklepów Riccardo, położenia użytkownika i korzystania z personalizowanych ofert, wymagane jest wyrażenie Zgody na korzystanie przez Aplikację Mobilną z lokalizacji użytkownika przez aplikację nawet, gdy nie korzysta on z aplikacji. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. RTB Tracker Inc. nigdy nie przechowuje danych lokalizacji użytkowników, ani nie przekazuje ich podmiotom trzecim.

9.  Korzystając z Aplikacji mobilnej stajesz się jej Użytkownikiem i potwierdzasz, że przeczytałeś, zrozumiałeś i akceptujesz wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu, który określa ogólne zasady korzystania z Aplikacji mobilnej, prawa i obowiązki Użytkowników, oraz prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Riccardo.pl oraz RTB Tracker Inc. a także zasady dostępu Użytkowników do swoich danych: zasady rejestracji, logowania i edycji swoich danych, z zastrzeżeniem, iż szczegółowe postanowienia określa Regulamin programu lojalnościowego Riccardo dostępny jest na stronie: http://www.riccardo.pl/regulamin-sklepu-internetowego. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie, zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego polskiego prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.

10.  Każdy Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

11.  Korzystanie z Aplikacji mobilnej jest nieodpłatne.

12.  Strona internetowa Riccardo definiowana jest jako strona internetowa dostępna pod adresem: http://www.riccardo.pl  - szczegółowy regulamin znajduje się pod adresem: http://www.riccardo.pl/regulamin-sklepu-internetowego

§2 Zasady korzystania z Aplikacji mobilnej

1.  Dla prawidłowego korzystania z Aplikacji mobilnej niezbędne jest: posiadanie odpowiednich urządzeń, jak określono w par 1. pkt 6 oraz dostęp do sieci Internet. Użytkownik potwierdza  i akceptuje, iż RTB Tracker Inc. i Riccardo.pl nie będzie ponosiło jakiekolwiek odpowiedzialności z tytułu naliczania dodatkowych opłat przez operatorów telefonii komórkowej  z tytułu używania przez Użytkownika  Aplikacji mobilnej.

2.  Wszelkie prawa do Aplikacji mobilnej, w tym w szczególności prawa autorskie przysługują RTB Tracker Inc.

3.  Użytkownik w ramach korzystania z Aplikacji mobilnej, na zasadach określonych Regulaminem, i powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, ma prawo w szczególności:

a.  przeglądać informacje o aktualnych promocjach, produktach i konkursach;

b.  sprawdzać adresy i lokalizacje sklepów Riccardo;

c.  korzystać z elektronicznych promocji Riccardo oraz poprawiać swoje dane w Programie Lojalnościowym.

4.  Riccardo jest uprawnione do wysyłania powiadomień Push Notifications na telefon użytkownika, zawierającego informacje o charakterze marketingowym, bądź informacyjnym. Użytkownik podczas instalacji aplikacji ma prawo do nie wyrażenia zgody na otrzymywanie niniejszych powiadomień.

5.  Z tytułu korzystania ze Aplikacji mobilnej Użytkownikowi nie należy się jakiekolwiek wynagrodzenie, w tym także za udzielone zgodnie z Regulaminem zgody. Z tytułu korzystania z Aplikacji mobilnej Riccardo nie pobiera od Użytkownika wynagrodzenia.

6.  Prezentowane w Aplikacji mobilnej poglądy, w szczególności, ale nie wyłącznie, opinie i informacje na temat mody i produktów, mają jedynie charakter informacyjny i pomocniczy, a zatem nie stanowią oferty handlowej i nie są tożsame ze stanowiskiem, czy opinią RTB Tracker Inc..

7.  RTB Tracker Inc. dokłada szczególnej staranności, aby publikowane materiały odpowiadały aktualnej wiedzy i ofercie sklepu internetowego, jednak Aplikacja mobilna jest przede wszystkim platformą informacyjną oraz komunikacyjną.

§ 3 Logowanie do Aplikacji mobilnej i warunki korzystania z Aplikacji mobilnej

1.  Zarówno podanie danych koniecznych dla rejestracji, danych lokalizacji, jak i korzystanie z usługi Aplikacja mobilna są dobrowolne.

2.  Założenie konta na Stronie internetowej Riccardo  umożliwia dostęp do zaawansowanych funkcji Aplikacji mobilnej oraz korzystanie z elektronicznych promocji.

3.  Z danego konta może korzystać wyłącznie jedna osoba - Użytkownik - założyciel konta i jednocześnie Uczestnik Programu Lojalnościowego.

4. Przetwarzanie danych osobowych i przesyłanie informacji handlowych reguluje szczegółowy regulamin znajdujący się pod adresem: http://www.riccardo.pl/regulamin-sklepu-internetowego

5. Podanie przez Użytkownika jego danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich uzyskanie przez RTB Tracker Inc. jest niezbędne do  korzystania z Aplikacji mobilnej w pełnym zakresie. Wyrażenie zgody może być wycofane w każdym czasie.

6.  W przypadku uzyskania zgody Użytkownika korzystającego z Aplikacji mobilnej jego dane osobowe mogą być przetwarzane przez RTB Tracker Inc. również w celu kierowania informacji handlowej drogą elektroniczna na wskazany przez Użytkownika adres e-mail i/lub numer telefonu.

7.  Użytkownik korzystający z Aplikacji mobilnej, oświadcza, że poinformowano go o przysługującym mu prawie do wglądu do podanych danych osobowych, prawie do ich poprawiania oraz dobrowolności podawania danych osobowych.

§4 Warunki i wymagania techniczne

1.  Zabronione są wszelkie działania mające na celu zakłócenie prawidłowego działania Aplikacji mobilnej.

2.  W celu korzystania z Aplikacji mobilnej Użytkownik powinien posiadać telefon komórkowy, zgodny ze specyfikacją określoną w §1 pkt 6.

3.  RTB Tracker Inc. nie ponosi odpowiedzialności za:

a.  problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące na sprzęcie, z którego korzysta Użytkownik (firewalle - blokady, niewłaściwe wersje odtwarzacza plików multimedialnych, programy antywirusowe i inne), a które uniemożliwiają Użytkownikowi dostęp do Aplikacji mobilnej i treści w niej zawartych;

b.  szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez Użytkownika z Aplikacji mobilnej;

c.  problemy w funkcjonowaniu Aplikacji mobilnej, jeżeli nastąpiły wskutek zdarzeń, których RTB Tracker Inc. przy zachowaniu należytej staranności nie była w stanie przewidzieć lub którym nie mogła zapobiec;

d.  skutki wynikające z wejścia przez osoby trzecie w posiadanie hasła Użytkownika;

e.  przerwy w świadczeniu dostępu do Aplikacji mobilnej zaistniałe z przyczyn technicznych (np. konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu).

4.  Ze względu na niezależne od RTB Tracker Inc. właściwości sieci Internet oraz sprzętu komputerowego, RTB Tracker Inc. nie gwarantuje nieprzerwanego i niezakłóconego dostępu do Aplikacji mobilnej.

5.  RTB Tracker Inc. zastrzega sobie prawo do:

a.  okresowego wyłączania, w uzasadnionych przypadkach, dostępu do Aplikacji mobilnej bez uprzedniego powiadomienia Użytkowników;

b.  zaprzestania świadczenia usług w ramach Aplikacji mobilnej, po ewentualnym uprzednim powiadomieniu Użytkowników na stronach „Strony internetowej Riccardo.pl”.

6.  RTB Tracker Inc. nie ponosi odpowiedzialności za skutki udostępnienia przez Użytkownika jego hasła i loginu osobom trzecim. RTB Tracker Inc. nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkownika spowodowane zagrożeniami dla systemu teleinformatycznego Użytkownika występującymi w sieci Internet, a w szczególności włamaniami do systemu Użytkownika, przejęciami haseł przez osoby trzecie, zainfekowaniem systemu Użytkownika wirusami.

7. Mając na uwadze informacyjny oraz darmowy charakter Aplikacji mobilnej, JMDiF w zakresie wszystkich usług oraz informacji udostępnianych w Aplikacji mobilnej nie odpowiada za prawdziwość, dokładność i trafność opublikowanych informacji, czy niefunkcjonowanie lub nieprawidłowe funkcjonowanie Aplikacji mobilnej wynikające z działań lub zaniechań osób trzecich, działania siły wyższej, innych zdarzeń, których RTB Tracker Inc. nie mogła przewidzieć i którym nie była w stanie zapobiec; RTB Tracker Inc. deklaruje, iż będzie dokładać starań, by wszelkie opublikowane informacje były dokładne i prawdziwe, a okresy niedziałania lub nieprawidłowego działania Aplikacji mobilnej nie miały miejsca lub były ograniczone do niezbędnego minimum.

§5 Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

1.  RTB Tracker Inc. zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie, o czym każdorazowo poinformuje Użytkowników. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie 14 dni od daty udostępnienia ich na „Stronie internetowej Riccardo.pl” oraz w Aplikacji mobilnej.

2.  Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo odmowy przyjęcia nowych warunków Regulaminu, co jest równoznaczne z zaprzestaniem korzystania z Aplikacji mobilnej.

§6 Postanowienia końcowe

1. Do spraw nie uregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się regulamin zawarty na stronie: http://www.riccardo.pl/regulamin-sklepu-internetowego

2.  Do spraw nie uregulowanych w Regulaminie zawartym na stronie stosuje się prawo polskie.

3.  Niniejszy Regulamin podlega prawu polskiemu.

4.  Wszelkie spory związane z istnieniem, wykładnią, wykonaniem między RTB Tracker Inc. i użytkownikiem, które nie zostaną rozstrzygnięte polubownie, będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne w Polsce.

5.  Użytkownik korzysta z Aplikacji mobilnej na własną odpowiedzialność. RTB Tracker Inc. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę, którą mógłby ponieść Użytkownik w wyniku korzystania z Aplikacji mobilnej.

 

Referencje

Riccardo nieustannie dąży do zaspokajania nawet najbardziej wymagających klientów. Czego efektem są wyróżnienia i nagrody jakie firma do tej pory otrzymała.

CZYTAJ WIĘCEJ
49