Regulamin Sklepu Internetowego obowiązujący do 24.12.2014

Regulamin zakupów obowiązujący do 24.12.2014. Regulamin zakupów obowiązujący od dnia 25.12.2014 dostępny jest pod linkiem: http://www.riccardo.pl/regulamin-sklepu-internetowego

w sklepie internetowym „Riccardo.pl” prowadzonym pod adresem www.riccardo.pl (Sklep Internetowy) przez spółkę działającą pod firmą Riccardo Sp. J. Ryszard i Beata Trzeciak, z siedzibą w Poznaniu przy ul. Żmigrodzkiej 18 (60-171 Poznań), wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu Nowe Miasto I Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000091928, NIP: 779-00-04-696, VAT EU PL: 779-00-04-696, REGON: 632064019, numer rachunku bankowego: 69 1090 1737 0000 0001 3381 5417.

I. Postanowienia ogólne
1.      Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż produktów za pośrednictwem sieci Internet z wykorzystaniem domeny www.riccardo.pl.
2.      Zamówienia w sklepie mogą składać pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.
3.      Osoby dokonujące zakupów w Sklepie Internetowym, o których mowa powyżej (Klienci) to osoby fizyczne składające zamówienia i zawierające umowę sprzedaży w celu niezwiązanym bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową (Konsumenci) oraz inne podmioty (Klienci biznesowi).
4.      Produkty oferowane w Sklepie Internetowym to produkty fabrycznie nowe, objęte gwarancją producenta. W przypadku zakupu przez Konsumenta termin gwarancji wynosi dwa lata od dnia, kiedy rzecz została Klientowi wydana, a w przypadku Klienta biznesowego – rok. Aby zrealizować uprawnienia wynikające z gwarancji Klient przedstawi dokument zakupu.
5.      Niektóre z oferowanych egzemplarzy obuwia mogły być wcześniej przymierzane przez klientów sieci sklepów sprzedaży detalicznej prowadzonych przez spółkę Riccardo Sp. J. Ryszard i Beata Trzeciak lub były prezentowane na wystawach wskazanych powyżej sklepów. Powyższe powoduje, iż obuwie może nosić jedynie ślady przymierzania, jednak nie jest to obuwie uszkodzone.
6.      Ceny produktów uwidocznione na stronie Sklepu Internetowego wyrażone są w walucie polskiej, są cenami brutto i zawierają należny podatek VAT – odpowiednio w wysokości 23% lub 8%. Ceny produktów nie zawierają jednak kosztów przesyłki (kosztów dostawy).
7.      Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie. Zmiany cen produktów nie wpływają na zmianę ceny określonej w złożonym uprzednio przez Klienta zamówieniu.
8.      Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT lub paragon - według wyboru Klienta.
9.      Umowa sprzedaży zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim pomiędzy Klientem a firmą Riccardo Sp. J. Ryszard i Beata Trzeciak z siedzibą w Poznaniu.

II. Składanie zamówień
1.      Przed złożeniem zamówienia w Sklepie Internetowym poprzez opcję „do koszyka” Klient dokonuje rejestracji – zakłada swoje osobiste Konto. Loginem do Konta jest podany przez Klienta adres mailowy. Korzystając z Konta w Sklepie Internetowym Klient posługuje się wskazanym przez siebie hasłem.
2.      Podczas składania zamówienia lub zakładania Konta w Sklepie Internetowym Klient podaje dobrowolnie następujące swoje dane osobowe: imię i nazwisko (ewentualnie nazwę firmy oraz imię i nazwisko osoby działającej w imieniu firmy, a także numer NIP oraz dane niezbędne do wystawienia faktury), dokładny adres, adres email oraz numer telefonu kontaktowego. Przed potwierdzeniem powyższych danych w Sklepie Internetowym Klient oświadcza, iż wskazane wyżej dane są prawidłowe. Podanie wskazanych wyżej danych jest potrzebne w celu zawarcia i prawidłowego wykonania umowy.  
3.      Złożenie zamówienia składa się z następujących elementów:
a)      wypełnienia przez Klienta elektronicznego formularza zamówienia poprzez opcję „do koszyka” dostępną na stronie internetowej www.riccardo.pl lub złożenia zamówienia drogą telefoniczną poprzez numery infolinii,
b)      akceptacji przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, w przypadku złożenia zamówienia drogą telefoniczną Klient dokonuje akceptacji Regulaminu przy potwierdzaniu zamówienia.
4.      Po złożeniu zamówienia, na adres e-mailowy Klienta, wysyłana jest automatyczna wiadomość elektroniczna zawierająca zestawienie złożonego zamówienia wraz z danymi Klienta, a w przypadku wyboru płatności za pobraniem wraz z linkiem służącym do potwierdzenia przez Klienta wszystkich elementów zamówienia.
5.      W przypadku złożenia zamówienia drogą telefoniczną Sklep Internetowy przesyła zestawienie złożonego zamówienia, o którym mowa w ustępie powyższym, a więc wraz z danymi Klienta oraz linkiem służącym do dokonania przez Klienta płatności lub numerem konta (w przypadku płatności na konto bankowe), a także z linkiem służącym do potwierdzenia przez Klienta wszystkich elementów zamówienia na podany przez Klienta adres mailowy.
6.      W przypadku wyboru płatności za pobraniem Klient potwierdza złożone zamówienie za pośrednictwem linku wskazanego w ust. 4 i 5 niniejszego punktu.
7.      Zawarcie umowy sprzedaży w przypadku wyboru płatności za pobraniem następuje z chwilą potwierdzenia (o którym mowa w ustępie  6 niniejszego punktu) przez Klienta złożonego zamówienia. Zawarcie umowy sprzedaży w przypadku wyboru pozostałych sposobów płatności następuje z chwilą wysłania przez Sklep Internetowy automatycznej wiadomości elektronicznej zawierającej zestawienie złożonego zamówienia wraz z danymi Klienta.
8.      W przypadku braku potwierdzenia przez Klienta złożonego zamówienia (płatności za pobraniem) w terminie 24 godzin od dnia przesłania przez Sklep Internetowy zestawienia złożonego zamówienia, zamówienie może zostać anulowane po uprzednim poinformowaniu Klienta.
9.      Sklep Internetowy przewiduje cztery formy dostawy zamówienia:
a)      za pośrednictwem Poczty Polskiej,
b)      za pośrednictwem firm kurierskich: DPD lub DHL,
c)      do Paczkomatu InPost,
d)      odbiór osobisty pod adresem: Riccardo Sp. J. ul. Kościuszki 58, 62-030  Luboń.
10.  Klient dokonuje wyboru sposobu dostawy zamówionych/zamówionego towaru podczas składania zamówienia.
11.  Jeżeli Sklep Internetowy nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że przedmiot świadczenia nie jest dostępny, powinien niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy, zawiadomić o tym Konsumenta i zwrócić całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.
12.  W wypadku gdy Sklep Internetowy nie może wykonać zobowiązania z powodu choćby przejściowej niemożności spełnienia świadczenia o właściwościach zamówionych przez Konsumenta, Sklep Internetowy może zwolnić się ze zobowiązania przez spełnienie świadczenia zastępczego, odpowiadającego tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie, informując zarazem Konsumenta na piśmie o jego prawie nieprzyjęcia tego świadczenia i odstąpienia od umowy, ze zwrotem rzeczy na koszt Sklepu Internetowego. W takim wypadku Konsument ma prawo odstąpić od umowy w sposób i na zasadach określonych w pkt. VIII. Zwrot rzeczy następuje wówczas na koszt Sklepu Internetowego.
13.  Sklep Internetowy może odstąpić od umowy sprzedaży w przypadku braku wpłaty za zamówiony towar w sytuacji wyboru płatności przed wysyłką – w terminie po 7 dniach od dnia potwierdzenia złożonego zamówienia przez Klienta, po uprzednim poinformowaniu klienta.

III. Płatności
1.      Sklep Internetowy przewiduje następujące formy płatności:
a)      płatność przed wysyłką:
•    przelew na konto w przypadku wyboru sposobu dostawy za pośrednictwem Poczty Polskiej, InPost oraz firm kurierskich - na jeden z rachunków bankowych firmy Riccardo Sp. J. Ryszard i Beata Trzeciak wskazany w zakładce konta bankowe: http://www.riccardo.pl/faq/sposoby-platnosci/nasze-konta-bankowe w tytule płatności należy podać: numer zamówienia, imię, nazwisko - realizacja zamówienia rozpoczyna się natychmiast po uznaniu jednego ze wskazanych rachunków bankowych,
•    za pośrednictwem systemu płatności PayU.pl  - realizacja zamówienia rozpoczyna się natychmiast po uznaniu rachunku bankowego firmy Riccardo Sp. J. Ryszard i Beata Trzeciak,
•    za pośrednictwem systemu płatności Paypal – realizacja zamówienia rozpoczyna się natychmiast po uznaniu rachunku bankowego firmy Riccardo Sp. J. Ryszard i Beata Trzeciak
b)      płatność przy odbiorze – realizacja zamówienia rozpoczyna się po potwierdzeniu przez Klienta złożonego zamówienia za pośrednictwem przesłanego linku.
2.      Za moment dokonania płatności uważa się moment uznania rachunku bankowego spółki Riccardo Sp. J. Ryszard i Beata Trzeciak.
3.      Na cenę końcową, do zapłaty której zobowiązany jest Klient, składa się należność za zamówiony towar, koszty dostawy określone w zakładce „koszty dostawy”: http://www.riccardo.pl/faq/dostawa-i-zwroty/rodzaj-i-koszt-dostawy-g-12416. oraz rabat uzyskany z wykorzystania indywidualnego kodu rabatowego lub indywidualnego kodu bonu podarunkowego.
4.      Bon podarunkowy uprawnia do zakupu w Sklepie Internetowym, ma określoną wartość i termin ważności, nie można go wymienić na kwotę pieniędzy. Bon podarunkowy może zostać wykorzystany przy dowolnej formie płatności zdefiniowanej w punkcie 1 niniejszego paragrafu. Cena końcowa wybranych przez Klienta towarów powinna być równa lub wyższa od wartości bonu podarunkowego. W przypadku zakupu przez Klienta towarów, których cena końcowa jest niższa od wartości bonu podarunkowego, Sklep Internetowy nie zwraca reszty. W przypadku zakupu przez Klienta towarów, których cena końcowa przewyższa wartość bonu podarunkowego, Klienta dopłaca brakującą kwotę w oparciu o jedną z przedstawionych form płatności.

IV. Koszt i czas dostawy
1.      Zakres terytorialny dostaw zamówienia obejmuje terytorium Polski, krajów UE oraz pozostałych krajów dostępnych do wyboru na kroku dostawy.
2.      Czas realizacji zamówienia oraz dostępność towaru wskazane są w opisie towaru na stronie Sklepu Internetowego. Klient może zostać dodatkowo poinformowany telefonicznie lub mailowo o terminie realizacji zamówienia.
3.      W przypadku zamówienia kilku produktów, w których opisie wskazano różny czas realizacji, czas realizacji całego zamówienia to najdłuższy ze wskazanych w opisie terminów.
4.      W przypadku zamówienia kilku produktów czas realizacji zamówienia określony w ustępie poprzednim może po uprzednim poinformowaniu klienta zostać wydłużony o okres do siedmiu dni z uwagi na konieczność skompletowania całego zamówienia.
5.      Zamówienia złożone w dni wolne od pracy będą realizowane w pierwszym dniu roboczym po dniach wolnych od pracy, w których zamówienie zostało złożone.
6.      Odbiór osobisty możliwy jest w Luboniu, przy ul. Kościuszki 58 w godzinach 8 – 16. Klient w składanym dokonuje wyboru miejsca odbioru zamówienia. Termin odbioru ustalany jest z Klientem za pośrednictwem poczty mailowej lub telefonicznie.
7.      Koszty dostawy określone są w zakładce: http://www.riccardo.pl/faq/dostawa-i-zwroty/rodzaj-i-koszt-dostawy-g-12416
8.      W przypadku skorzystania przez Klienta z rabatu wynikającego z wartości zamówienia, gdy Klient zwróci część zamówienia, przez co wartość pozostałej części zamówienia nie będzie go kwalifikować do powyższego rabatu, rabat nie zostaje uwzględniony, a zwracana kwota pomniejszona zostanie o wartość rabatu.

V. Wymiana
1.      W przypadku gdy Klient zakupił towar w niewłaściwym rozmiarze, Sklep Internetowy umożliwia Klientom wymianę zakupionych towarów, o ile dostępny jest towar w interesującym Klienta rozmiarze.
2.      Wymianie podlegają jedynie towary, które są kompletne, co do których Klient posiada dowód zakupu.
3.      Aby dokonać wymiany towaru na właściwy rozmiar należy skontaktować się telefonicznie lub za pośrednictwem poczty mailowej ze Sklepem Internetowym i ustalić czy właściwy rozmiar jest dostępny w magazynie Sklepu Internetowego.
4.      Aby wymienić towar należy w terminie do 30 dni od dnia otrzymania zakupionych towarów nadać przesyłkę z towarem do wymiany na adres: Riccardo Sp. J. Ryszard i Beata Trzeciak, ul. Kościuszki 58, 62-030 Luboń. W celu usprawnienia procesu wymiany prosimy o wypełnienie formularza wymiany towaru dostępnego poniżej:

Pobierz formularz wymiany

5.      Koszt odesłania przesyłki wymienianego towaru ponosi Klient. Koszty nowej dostawy wymienianego towaru ponosi firma Riccardo Sp. J.
6.      Jeżeli niemożliwa będzie wymiana zakupionego towaru na taki sam towar w innym rozmiarze, Klient i Sklep Internetowy mogą wspólnie ustalić, iż towar zostanie wymieniony na inny dostępny produkt.  

VI. Reklamacje i zwroty.
1.      Niezgodny z zamówieniem towar, w przypadku stwierdzenia niezgodności lub wad, można zwrócić Sklepowi Internetowemu na adres: Riccardo Sp. J. Ryszard i Beata Trzeciak, ul. Kościuszki 58, 62-030 Luboń. W celu usprawnienie procesu reklamacyjnego prosimy, by przesyłka zawierała: numer zamówienia, przyczynę złożenia reklamacji, dokładny opis niezgodności lub wady, termin ujawnienia niezgodności lub wady, imię i nazwisko Klienta, adres zwrotny, numer telefonu, adres mailowy. Do reklamacji należy dołączyć dowód zakupu towaru. Reklamację można zgłosić w oparciu o znajdujący się poniżej formularz reklamacji:

Pobierz formularz reklamacji

2.      Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni od ich wpłynięcia. W przypadku uzasadnionej reklamacji produkt uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na zgodny z zamówieniem, a koszty przesyłek ponosi Sklep Internetowy. Jeżeli naprawa lub wymiana towaru będzie niemożliwa, Sklep Internetowy zwróci Klientowi równowartość wpłaconej kwoty obejmującej także koszty dostawy. Sklep Internetowy może zaoferować Klientowi inny produkt w zamian za zwrócony towar. W powyższym przypadku to Klient dokonuje wyboru pomiędzy zwrotem wpłaconej kwoty, a otrzymaniem innego produktu w zamian za zwrócony towar.

VIII. Odstąpienie od umowy
1.      Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu Internetowego, bez podania przyczyn, w terminie trzydziestu dni od dnia wydania towaru, składając stosowne oświadczenie na piśmie. Klient w składanym oświadczeniu podaje rachunek bankowy na jaki ma zostać zwrócona zapłacona przez niego cena towaru. Dla zachowania terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu, wystarcza wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem. Oświadczenie winno zostać złożone lub przesłane na adres: Riccardo Sp. J. Ryszard i Beata Trzeciak, ul. Kościuszki 58, 62-030 Luboń lub na adres mailowy: sklep@riccardo.com.pl
Przykładowy wzór oświadczenia o odstąpieniu stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu zakupów, do którego odsyłacz znajduje się poniżej.

Pobierz formularz zwrotu

2.      W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Klient jest zobowiązany do zwrotu towaru nie później niż w ciągu 14 dni od momentu dostarczenia Sklepowi Internetowemu oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwracany towar powinien być kompletny. Do zwracanego towaru należy dołączyć dokument zakupu. Koszt zwrotu towaru ponosi Klient. Zwracany towar można również dostarczyć osobiście do magazynu Riccardo Sp. J. Ryszard i Beata Trzeciak, ul. Kościuszki 58, 62-030 Luboń. Klient proszony jest o należyte zabezpieczenie odsyłanego towaru tak, aby zapewnić brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.  
3.      W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy, zwrot zapłaconej przez Klienta ceny następuje nie później niż w terminie 14 dni od daty odbioru przez Sklep Internetowy pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy, na wskazany przez Klienta rachunek bankowy lub przekazem pocztowym. Jeżeli konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.

IX. Ochrona danych osobowych
1.      Zakładając konto w Sklepie Internetowym (dokonując rejestracji) Klient wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie przez Riccardo Sp. J. Ryszard i Beata Trzeciak swoich danych osobowych podanych w formularzu w celu realizacji zamówienia, tj. zawarcia i wykonania umowy sprzedaży. Udostępnienie przez Klienta danych osobowych jest niezbędne w celu realizacji złożonego zamówienia w oparciu o niniejszy Regulamin.
2.      Administratorem danych osobowych jest Riccardo Sp. J. Ryszard i Beata Trzeciak, ul. Kościuszki 58, 62-030 Luboń, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Klientów zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych, ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz niniejszym Regulaminem.
3.     W przypadku płatności elektronicznych, obsługę transakcji realizuje spółka PayU S.A. w ramach systemu płatności „PayU.pl”, oraz spółka PayPal (Europe) S.? r.l. et Cie, S.C.A. (R.C.S. Luxembourg B 118 349) w ramach systemu płatności „PayPal”  które administrują danymi osobowymi Klienta w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności. Szczegółowe informacje dotyczące zasad korzystania z systemu oraz przetwarzania danych osobowych dostępne są w serwisie www.payu.pl dla systemu płatności „PayU.pl” oraz w serwisie https://cms.paypal.com/pl/ dla systemu płatności „PayPal”.
4.     Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania w drodze komunikacji elektronicznej oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania i usunięcia, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.).

X. Postanowienia końcowe
1.      Wszystkie informacje, nazwy producentów, nazwy i zdjęcia produktów, znaki firmowe producentów, marki produktów umieszczone na stronie internetowej www.riccardo.pl należą do ich właścicieli i prezentowane są na stronie Sklepu Internetowego wyłącznie w celach informacyjnych oraz promocyjnych związanych ze sprzedażą towarów. Zabrania się ich kopiowania i rozpowszechniania, używania do celów handlowych lub prezentacji bez zgody uprawnionych podmiotów.
2.      Riccardo Sp. J. Ryszard i Beata Trzeciak i Klienci zgodnie zobowiązują się, iż w przypadku zaistnienia jakichkolwiek sporów dotyczących treści postanowień niniejszego Regulaminu i zawartych w oparciu o Regulamin umów lub ich realizacji, w pierwszej kolejności podejmą działania zmierzające do ich polubownego rozwiązania, w szczególności poprzez wszczęcie stosownych negocjacji.
3.      W przypadku nie osiągnięcia porozumienia co do sposobu rozwiązania sporu, o którym mowa w ust. 2 niniejszego punktu, spory będą rozpoznawane przed sądem właściwym według przepisów postępowania cywilnego.
4.      Informacje znajdujące się na stronie internetowej www.riccardo.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Referencje

Riccardo nieustannie dąży do zaspokajania nawet najbardziej wymagających klientów. Czego efektem są wyróżnienia i nagrody jakie firma do tej pory otrzymała.

CZYTAJ WIĘCEJ
49